Evaluatie en Bijstelling


Maak afspraken over evaluatiemomenten en evaluatieonderwerpen.

De diëtist heeft regelmatig een evaluatiegesprek bij de start van de sondevoeding tot de sondevoeding gebruikt kan worden volgens het toedieningsschema en de behandeldoelen gehaald gaan worden. Het evaluatieplan wordt individueel bepaald. Bijvoorbeeld: in het begin 2 keer per week, daarna 1 keer per 2 weken, vervolgens minimaal 1 keer per maand.

Evaluatie door de verpleegkundige is afhankelijk van de benodigde zorg rond het toedienen van de sondevoeding, in ieder geval moeten er afspraken gemaakt worden over het verwisselen van sondes en de verzorging van de sonde.

Wanneer de thuiszorg is ingeschakeld voor de dagelijkse zorg rond de sondevoeding heeft de verpleegkundige/verzorgende ook verantwoordelijkheden rond de evaluatie en organisatie van de zorg. Verpleegkundigen/verzorgenden zijn de spil in de zorg rond een cliënt. Voor een goede communicatie tussen cliënt, verpleegkundige/verzorgende en diëtist kunnen er evaluatiecriteria per discipline opgesteld worden over de zorg rond de cliënt met sondevoeding. De evaluatiecriteria en de evaluatieafspraken kunnen met het behandelplan in een zorgovereenkomst  vastgelegd worden waarbij ook is vastgelegd wanneer er bij afwijkingen door de verpleegkundige/verzorgende contact wordt gezocht met de diëtist. Diëtist en verpleegkundige/verzorgende hebben vervolgens op vastgestelde momenten onderling contact over de voortgang.

Evaluatie onderwerpen met cliënt

 • Algemene indruk en welbevinden cliënt
 • Voedingstoestand en gewichtsverloop
 • Wordt de voeding verdragen?
 • Wordt de voorgeschreven hoeveelheid sondevoeding gehaald?
 • Hoe is de intake per os?
 • Zijn er veranderingen in de medische gegevens waardoor het behandeldoel moet worden aangepast?
 • Vochthuishouding en ontlastingspatroon
 • Zijn er complicaties bij de sondevoeding?
 • Bevalt het toedieningsschema: tijden en wijze (continu, intermitterend, in porties)?
 • Veranderingen in persoonlijke omstandigheden waardoor de behandeling moet worden aangepast.
 • Vervangen sonde

 

Aandachtspunten voor cliënt en verpleegkundige/verzorgende

 • Juiste soort sondevoeding geleverd?
 • Houdbaarheidsdatum sondevoeding
 • Bestellen sondevoeding en andere materialen
 • Weegbeleid

 

Aandachtspunten arts

Het geven van sondevoeding is een onderdeel van de medische behandeling en moet daarmee in overeenstemming zijn. Na een verandering van het behandeldoel  moet opnieuw overwogen worden of het geven van sondevoeding nog bijdraagt aan de behandeldoelen. Bijvoorbeeld wanneer het behandeldoel bereikt is of in de palliatieve fase.

 • Bijstellen behandelplan n.a.v. de evaluatie
 • Multidisciplinair overleg indien nodig/volgens afspraak. Tussentijdse rapportage door de verschillende disciplines in bijvoorbeeld de zorgmap bij de cliënt thuis. Afstemmen van een eventuele verandering van het behandeldoel tussen de disciplines en cliënt.
 • Bij opname en/of ontslag is er transmurale afstemming nodig over voortzetten behandelplan
 • Verlengen verklaring dieetpreparaten
 • Rol mantelzorgers
 • Lotgenotencontact

 

Formulieren:

evaluatieformulier

Laatste Nieuws


In dit artikel van Clinical Nutrition doen onderzoekers van het Amsterdam UMC verslag van de resulta
De factsheets met de resultaten op de kwaliteitsindicatoren voor screening op en behandeling van ond
De Stuurgroep Ondervoeding werkt op dit moment aan het project Borging Ondervoeding (Thuiswonende) O