Het Voedingspaspoort: handreiking voor continuïteit van voedingszorg bij ouderen


Eén op de tien zelfstandig wonende ouderen is ondervoed. Vanwege kwetsbaarheid en gezondheidsproblemen verplaatsen ouderen zich regelmatig tussen thuis en diverse zorginstellingen. In dit traject is (overdracht van) optimale voedingszorg en het handhaven van de ingezette voedingszorg van belang. Dit gebeurt vaak nog onvoldoende en is onderbelicht in huidige zorgpaden.

Tijdens het project Het Voedingspaspoort heeft de Stuurgroep Ondervoeding een werkwijze en instrumenten ontwikkeld voor transmurale zorg in de regio. De afgelopen twee jaar is in drie pilot-regio’s (Gorinchem, Sneek, Nijmegen) gewerkt aan het optimaliseren van de continuïteit in (voedings)zorg voor kwetsbare ouderen met transmurale zorgbehoefte. In een  artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Voeding&Diëtetiek is het project mooi samengevat, lees het artikel hier.

Bij de start van het project zijn multidisciplinaire focusgroepen uitgevoerd over communicatie en organisatie van transmurale voedingszorg in elk van de regio’s. De uitkomsten uit deze focusgroepen zijn beschreven in een engelstalig, wetenschappelijk artikel. Lees hier het artikel van Verwijs et al.

Het project is uitgevoerd met steun van het ministerie van VWS en heeft geresulteerd in:

  • Handreiking Het Voedingspaspoort:  een uitgebreide beschrijving van de werkwijze waarmee in een regionaal samenwerkingsverband de continuïteit in de voedingszorg voor (kwetsbare) ouderen verbeterd kan worden
  • Het landelijk concept Voedingspaspoort: een (digitaal) aantekenboekje en handig hulmiddel ter ondersteuning van de oudere, waarin samen met de mantelzorger en betrokken professionals, de belangrijkste gegevens en afspraken over de voedingszorg kan worden vastgelegd.

Met behulp van de handreiking, de instrumenten en de voorbeelden uit de drie pilot-regio’s kunnen zorgverleners in hun eigen regio aan de slag met het verbeteren van de continuïteit van transmurale (voedings)zorg voor ouderen.

Laatste Nieuws


"Kinderen die worden opgenomen in het ziekenhuis kunnen bij opname in gewicht zodanig zijn afgevalle
Screenen van patiënten bij bezoek aan de (pre-operatieve) polikliniek is geadviseerd. Aanbevolen wo
Op vrijdag 10 september 2021 vond de oratie van prof. dr. Koen Joosten plaats. Hij sprak hierbij zij