Het Voedingspaspoort: handreiking voor continuïteit van voedingszorg bij ouderen


Eén op de tien zelfstandig wonende ouderen is ondervoed. Vanwege kwetsbaarheid en gezondheidsproblemen verplaatsen ouderen zich regelmatig tussen thuis en diverse zorginstellingen. In dit traject is (overdracht van) optimale voedingszorg en het handhaven van de ingezette voedingszorg van belang. Dit gebeurt vaak nog onvoldoende en is onderbelicht in huidige zorgpaden.

Tijdens het project Het Voedingspaspoort heeft de Stuurgroep Ondervoeding een werkwijze en instrumenten ontwikkeld voor transmurale zorg in de regio. De afgelopen twee jaar is in drie pilot-regio’s (Gorinchem, Sneek, Nijmegen) gewerkt aan het optimaliseren van de continuïteit in (voedings)zorg voor kwetsbare ouderen met transmurale zorgbehoefte. In een  artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Voeding&Diëtetiek is het project mooi samengevat. Lees hier het artikel.

Bij de start van het project zijn multidisciplinaire focusgroepen uitgevoerd over communicatie en organisatie van transmurale voedingszorg in elk van de regio’s. De uitkomsten uit deze focusgroepen zijn beschreven in een engelstalig, wetenschappelijk artikel. Lees hier het artikel van Verwijs et al.

Het project is uitgevoerd met steun van het ministerie van VWS en heeft geresulteerd in:

  • Handreiking Het Voedingspaspoort:  een uitgebreide beschrijving van de werkwijze waarmee in een regionaal samenwerkingsverband de continuïteit in de voedingszorg voor (kwetsbare) ouderen verbeterd kan worden
  • Het landelijk concept Voedingspaspoort: een (digitaal) aantekenboekje en handig hulmiddel ter ondersteuning van de oudere, waarin samen met de mantelzorger en betrokken professionals, de belangrijkste gegevens en afspraken over de voedingszorg kan worden vastgelegd.

Met behulp van de handreiking, de instrumenten en de voorbeelden uit de drie pilot-regio’s kunnen zorgverleners in hun eigen regio aan de slag met het verbeteren van de continuïteit van transmurale (voedings)zorg voor ouderen.

Laatste Nieuws


In dit artikel van Clinical Nutrition doen onderzoekers van het Amsterdam UMC verslag van de resulta
De factsheets met de resultaten op de kwaliteitsindicatoren voor screening op en behandeling van ond
De Stuurgroep Ondervoeding werkt op dit moment aan het project Borging Ondervoeding (Thuiswonende) O