Het Voedingspaspoort: handreiking voor continuïteit van voedingszorg bij ouderen


Eén op de tien zelfstandig wonende ouderen is ondervoed. Vanwege kwetsbaarheid en gezondheidsproblemen verplaatsen ouderen zich regelmatig tussen thuis en diverse zorginstellingen. In dit traject is (overdracht van) optimale voedingszorg en het handhaven van de ingezette voedingszorg van belang. Dit gebeurt vaak nog onvoldoende en is onderbelicht in huidige zorgpaden.

Tijdens het project Het Voedingspaspoort heeft de Stuurgroep Ondervoeding een werkwijze en instrumenten ontwikkeld voor transmurale zorg in de regio. De afgelopen twee jaar is in drie pilot-regio’s (Gorinchem, Sneek, Nijmegen) gewerkt aan het optimaliseren van de continuïteit in (voedings)zorg voor kwetsbare ouderen met transmurale zorgbehoefte. Het project is uitgevoerd met steun van het ministerie van VWS en heeft geresulteerd in:

  • Handreiking Het Voedingspaspoort:  een uitgebreide beschrijving van de werkwijze waarmee in een regionaal samenwerkingsverband de continuïteit in de voedingszorg voor (kwetsbare) ouderen verbeterd kan worden
  • Het landelijk concept Voedingspaspoort: een (digitaal) aantekenboekje en handig hulmiddel ter ondersteuning van de oudere, waarin samen met de mantelzorger en betrokken professionals, de belangrijkste gegevens en afspraken over de voedingszorg kan worden vastgelegd.

Met behulp van de handreiking, de instrumenten en de voorbeelden uit de drie pilot-regio’s kunnen zorgverleners in hun eigen regio aan de slag met het verbeteren van de continuïteit van transmurale (voedings)zorg voor ouderen.

Laatste Nieuws


De factsheets met de resultaten op de kwaliteitsindicatoren voor screening op en behandeling van ond
De Stuurgroep Ondervoeding was tijdens de Geriatriedagen op 6 en 7 februari 2020 goed vertegenwoordi
Een grote groep zelfstandig wonende ouderen maakt voor de dagelijkse warme maaltijd gebruik van kant