Voedingszorg bij (kwetsbare) ouderen

Voedingszorg bij (kwetsbare) ouderen is een hot item. Binnen de Stuurgroep Ondervoeding draaien momenteel twee projecten gerelateerd aan dit onderwerp: ‘Het voedingspaspoort’ en ‘TrEAT’.

Voedingspaspoort

Het project ‘Het voedingspaspoort’ heeft als doel om de overdracht in transmurale zorg te optimaliseren om zo de voedingszorg bij kwetsbare ouderen te verbeteren en ondervoeding te voorkomen of te verminderen. Uitgangspunt hierbij is dat ouderen de regie houden, er rekening wordt gehouden met hun persoonlijke situatie en hulp en ondersteuning dicht bij huis wordt geregeld. Het project is in drie regio’s in Nederland gestart in oktober 2017. In mei 2019 wordt het project afgerond. Dan zullen de resultaten uit de drie regio’s een blauwdruk opgeleverd hebben om de transmurale voedingszorg te optimaliseren (welke landelijk kan worden geïmplementeerd).

De Stuurgroep Ondervoeding werkt in dit project samen met Stichting Rivas Zorggroep te Gorinchem, Antonius Zorggroep te Sneek en Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Sociaal Wijkteam Dukenburg, GGD Gelderland-Zuid, Radboudumc en Leertuin Dukenburg (Sparkcentrum HAN) te Nijmegen. Financiering is afkomstig van het ministerie van VWS.

TrEAT

Problemen met voldoende blijven eten, boodschappen doen en koken komen vaak voor bij zelfstandig wonende mensen met dementie. Wetenschappelijk onderzoek naar hulp en ondersteuning bij voedingsproblemen is schaars en een goede behandeling ontbreekt. In januari 2018 is het vierjarig durende onderzoeksproject TrEAT van start gegaan. Het doel is tweeledig. Enerzijds wordt onderzoek gedaan naar de voedingstoestand van zelfstandig wonende mensen met dementie. Anderzijds wordt een multidisciplinaire interventie ontwikkeld om mensen met dementie en hun mantelzorgers te helpen om een goed voedingspatroon te behouden en ondervoeding te voorkómen.

De Stuurgroep Ondervoeding werkt samen met onderzoekers van het Radboud Alzheimer Centrum, ergotherapeuten, diëtisten en zorgorganisaties uit de regio’s Ede en Nijmegen.

Dit project is gehonoreerd binnen het onderzoeks- en innovatieprogramma ‘Memorabel’ dat in opdracht van het ministerie van VWS door ZonMw wordt uitgevoerd in het kader van het ‘Deltaplan Dementie’.

Meer weten over voedingsonderzoek bij ouderen?  Zie het themanummer  ‘ouderen’ van de NTVD waarin lopend voedingsonderzoek bij Nederlandse ouderen geïnventariseerd is. Ook de website www.goedgevoedouderworden.nl is interessant om te bekijken. Deze website helpt ouderen en hun omgeving om ondervoeding te herkennen én om er iets aan te doen.