Voorkomen en behandelen van ondervoeding bij ouderen thuis

In 2016-2017 gaat de Stuurgroep Ondervoeding met subsidie vanuit het ministerie van VWS aan de slag met een project waarin het voorkomen en behandelen van ondervoeding bij ouderen thuis centraal staat. Binnen het project zal een publiekswebsite ontwikkelend worden, waarbij onder andere aandacht zal zijn voor zelfscreening/-management van ondervoeding door de thuiswonende oudere burger en hun naasten/mantelzorger.

Binnen het project wordt samengewerkt met Ouderenbond Unie KBO, Voedingscentrum, Landelijk netwerk van kaderhuisartsen ouderengeneeskunde (LAEGO, mede namens het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)), Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Op 15 april vond de eerste meeting met deze expertgroep plaats.