Stichting Stuurgroep Ondervoeding


De Stuurgroep Ondervoeding is begin 2005 samengesteld en is als stichting opgericht op 19 maart 2007. De naam van de stichting is Stuurgroep Wie Beter Eet Wordt Sneller Beter.

Onze doelstelling: Het bevorderen van de aandacht voor en de optimale zorg om ondervoeding als gevolg van ziekte op te sporen, te voorkomen en te behandelen met name bij de risicogroepen zoals kwetsbare ouderen, chronisch zieken en mensen die een grote ingreep zullen dan wel hebben ondergaan.

Missie: Het coördineren van samenwerking tussen partijen en initiëren van activiteiten om ondervoeding te verminderen, in het bijzonder bij kinderen, chronisch en acuut zieken en ouderen.

Visie: Preventie en behandeling van ondervoeding zijn een integraal onderdeel van de intra-, trans- en extramurale gezondheidszorg in Nederland.

Beloning bestuurs- en sectieleden: Bestuursleden ontvangen vacatiegelden. De bestuursleden ontvangen gezamenlijk in totaal € 10.500 per kalenderjaar. Ze kunnen hun onkosten declareren conform de, ook voor directie en medewerkers geldende, procedure ‘Declaraties’. Overigens maken de bestuursleden van het recht tot declaratie van onkosten geen gebruik.
De leden van de sectie volwassenen en kinderen ontvangen geen vacatiegelden. Zij declareren hun reiskosten. Er zijn of worden geen leningen, voorschotten of garanties beschikbaar gesteld of verstrekt aan de leden van het bestuur.

Beloning medewerkers: De Stichting heeft geen medewerkers in dienst. De bureaudirecteur wordt voor maximaal 30 uur per maand volgens een vastgestelde honorering vergoed in 2017, met ingang van 2019 is een maximum van 40 uur per maand vastgesteld. Beide projectleiders zijn voor 0,2 FTE op jaarbasis gedetacheerd via een werkgever (gezondheidszorginstelling of onderwijsinstelling) conform de geldende salarisschalen van de werkgever en taakinhoud.  Tijdelijke projectleiders zijn altijd gedetacheerd gedurende de looptijd van een (gesubsidieerd) project en voor het aantal uren conform de begroting van desbetreffende project. Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in het detacheringscontract. Bureaudirecteur en projectleiders declareren hun reiskosten. Reiskosten woon/werk worden vergoed op basis van openbaar vervoer 2e klasse.

 

Stichting Stuurgroep Wie beter eet wordt sneller beter

Nic Witsenkade 13 hs, 1017 ZR Amsterdam                                                                                            T 020-6266694 / M 06 29590380 / Fax 020-6389431 / E stuurgroep@stuurgroepondervoeding.nl

www.stuurgroepondervoeding.nlwww.fightmalnutrition.euwww.goedgevoedouderworden.nl

IBAN: NL 72 ABNA 0981 648 673 / BIC: ANBA NL 2A / BTW nr: 8178.81.244.B.01 / KvK: 34272160 RSIN: 8178.81.244