Behandeling en evaluatie


Na het vaststellen van (een risico op) ondervoeding is het van belang om snel een voedingsbehandeling op te starten. In de klinische setting zijn hierbij behalve de diëtist meestal ook de voedingsassistent, verpleegkundige en arts betrokken.

Een van de eerste stappen bij de behandeling van ondervoeding is het meten of berekenen van de energie- en eiwitbehoefte. Kinderen hebben energie en eiwit behalve voor de instandhouding van het lichaam en activiteit vooral nodig voor groei. In de bestanden ‘energiebehoefte bij kinderen‘ en ‘eiwitbehoefte bij kinderen‘ (afkomstig uit de leidraad ‘Screening op- en behandeling van ondervoeding bij kinderen opgenomen in Nederlandse ziekenhuizen’) kunt u informatie vinden hoe de energiebehoefte en eiwitbehoefte kan worden vastgesteld bij zieke, ondervoede kinderen. In de online toolkit van het ‘Zakboek diëtetiek’ treft u een hulpmiddel om digitaal de energiebehoefte te berekenen volgens de Schofieldformule.

Bij het vaststellen van het behandelbeleid kunt u gebruik maken van de handvatten geboden in het ‘screeningskaartje‘ onder ‘Stap 3: Behandelplan bij geconstateerde ondervoeding of hoog risico op ondervoeding’.

Vervolgens is het noodzakelijk de voedingsinname te monitoren. Het behandelen van ondervoeding bij in de kliniek opgenomen kinderen is een van de kwaliteitsindicatoren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Voor meer informatie over de indicatoren klik hier. Een hulpmiddel om te berekenen hoeveel energie en eiwit in verschillende voedingsmiddelen zit is de caloriechecker van het Voedingscentrum of de online NEVO tabel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Verder is voor kinderen vanaf 1 jaar een speciaal eetdagboek ontwikkeld. In dit eetdagboek wordt middels pictogrammen aangegeven hoeveel een kind van bepaalde voedingsmiddelen zouden moeten eten en waarop kinderen door stickers te plakken kunnen laten zien wat ze op een dag gegeten hebben.

Ouders spelen zowel tijdens de opname in het ziekenhuis als na ontslag een belangrijke rol bij de voeding die hun kind aangeboden wordt. Daarom is het noodzakelijk om ouders zorgvuldig te informeren over ondervoeding en over wat zij zelf kunnen doen. Deze patiëntenfolder gericht op ouders geeft informatie over ondervoeding en praktische tips om een goede voedingsinname te stimuleren in de thuissituatie. Deze folder kunt u gebruiken om een eigen patiëntenfolder te ontwikkelen.

Meer informatie?

Voor de instructievideo’s ‘Voedingsanamnese en voedingstoestand’ en ‘Ondervoeding’ en ‘Enterale voeding’ klik hier.

Voor tools ontwikkeld door andere ziekenhuizen die wellicht ter inspiratie kunnen dienen, klik hier. U wordt doorverwezen naar de sectie volwassenen.

De Stuurgroep Ondervoeding heeft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geïnventariseerd hoe Nederlandse ziekenhuizen de verzorging van maaltijden hebben ingericht en gefinancierd. Voor het rapport, de samenvatting, de kamerbrief, de benchmarktabel, een presentatie van de resultaten en achtergrondinformatie klik hier. U wordt doorverwezen naar de sectie volwassenen.