Project Goed Gevoed Ouder Worden


In de afgelopen jaren heeft de Stuurgroep Ondervoeding veel bereikt in de vroege herkenning en optimale multidisciplinaire en transmurale behandeling van de ondervoede patiënt. Tot 2016 waren projecten met name gericht op de zorgprofessionals.

Vanwege het veranderende zorglandschap waarin ouderen langer thuis wonen, richt de Stuurgroep zich vanaf 2016 ook op thuiswonende ouderen en mantelzorgers met het project ‘Goed gevoed ouder worden’. Doel van het project is de bewustwording en kennis omtrent ondervoeding bij (pre)kwetsbare zelfstandig wonende ouderen en mantelzorgers te vergroten, zodat zij zelf tijdig kunnen ingrijpen en ondervoeding kunnen voorkomen.

GoedGevoedOuderWorden-logo-fc

Tijdens het project is de website www.goedgevoedouderworden.nl ontwikkeld, gericht op het behouden van een goede voedingstoestand en het herkennen van (hoog risico op) ondervoeding door zelfstandig wonende ouderen en hun naasten/mantelzorgers via zelfscreening en zelfmanagement. Ouderen en/of mantelzorgers kunnen onder andere enkele korte zelftesten invullen zodat men inzicht krijgt in het eigen risico (of dat van een naaste) op ondervoeding. Op basis van de ingevulde antwoorden worden passende voedings- en leefstijladviezen gegeven.

Daarnaast is in het project aandacht voor andere vormen van informatievoorziening o.a. via (geschreven) media, voorlichting van oudere burgers i.s.m. ouderenbonden en scholing van zorgprofessionals die contact hebben met de doelgroep zoals wijkverpleegkundigen en verzorgenden van de thuiszorg.

In Friesland ontwikkelt de Stuurgroep Ondervoeding een blauwdruk om regionale initiatieven en (informatie)voorzieningen die bijdragen aan het behoud van een goed voedingspatroon en het voorkomen van ondervoeding te inventariseren, bundelen en communiceren naar ouderen zelf, mantelzorgers en zorgverleners.

Bovengenoemde projecten worden zoveel mogelijk uitgevoerd i.s.m. de doelgroep onder andere door middel van focusgroepen en interviews met ouderen en mantelzorgers, want  “ouderen hebben immers 80 jaar ervaring” aldus een van de focusgroep deelnemers.

Deze projecten worden uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VWS en Stichting De Friesland en in samenwerking met:


Voedingscentrum Laego
NVD VenVN Zorgbelang-Fryslan
 Stichting Friese Ouderenbonden

Lees meer: